ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

          1. วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำ ส.3/2554 คดีหมายเลขแดงที่ ส.52/2558 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ 1 กับพวกรวม 39 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

          (สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน ฟ้อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 3 อนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารชื่อ “โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโครงการดังกล่าวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะปิดกั้นแสงอาทิตย์และทิศทางลม อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของชาวบ้านและผู้ฟ้องคดีโดยชัดแจ้งผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กลับละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสีย)

                        สรุปคำพิพากษา/คำสั่ง  : ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง เป็นการดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายรุนแรงยิ่งขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ที่กระทำการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย แม้ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ยังต้องรับผิดในส่วนของตนจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าโดยการกำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7ที่ 12 ที่ 13 และที่ 16 เป็นเงินคนละ 35,503.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 35,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด

              ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          2. วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ 757/2562 ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          (บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีบางรายการ (ข้อเสนอตัวจริงกล่องที่ 6 (ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ) และตัวจริงกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้านราคา)) ในการยื่นข้อเสนอในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก ตามหนังสือที่ กพอ.ทร.182/2562 ลว.10 เม.ย.2562 โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเกินกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

               ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานศาลปกครอง 10 พฤษภาคม 2562

วันทีประกาศข่าว: 10 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ