ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง”

ศาลปกครองอุบลราชธานี ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรม "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง"

 

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  19  เมษายน  2562
วันและเวลาอบรม :

วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน  2562

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม :

โครงการฝึกอบรม "โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง  ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา จำนวน 12 ชั่วโมง ดังนี้.-

หัวข้อ จำนวนชั่วโมง

1) กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ        

2) วินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย

นายธนพล  โกมารกุล ณ นคร   ผู้อำนวยการสำนักวินัยทางการเงินและการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3  ชั่วโมง

3  ชั่วโมง

 

 

 

3) กฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง

4) คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง

โดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย  แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

3  ชั่วโมง

3  ชั่วโมง

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500.- บาท โดยโครงการฝึกอบรมฯ จะสนับสนุนเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตร แต่ไม่รวมค่าที่พัก สำหรับข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

                    เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการฝึกอบรม ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมและได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะไม่สามารถขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นของทางราชการและต้องแจ้งให้สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีทราบก่อนเปิดการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

 

วิธีการสมัคร : 

1. สมัครด้วยตนเอง : (พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน) ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่  444 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ หรือ

2. สมัครออนไลน์  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemrGU_cWV7vuQJPOR7ZPrYMNjbaNO1U0mAo5Qk4LNNYYIXxQ/viewform

3. ชำระค่าสมัคร : โอนเงินค่าสมัครท่านละ 3,500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี “สวัสดิการด้านการฝึกอบรมสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี”  เลขที่บัญชี 313 - 0 - 72462 - 1 

4. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินหรือใบ PAY-IN : ทางโทรสารหมายเลข 0 - 4531 - 9600 - 4 ต่อ 209 (โทรศัพท์ตรวจสอบหมายเลข 0 - 4531 - 9600 - 4 ต่อ 210) โทรสารหมายเลข 0 - 4531 - 9600 - 4 ต่อ 119  (โทรศัพท์ตรวจสอบที่หมายเลข 0 - 4531 - 9600 - 4 ต่อ 0 หรือส่งทาง email : ubonwelfare_r@admincourt.go.th หรือส่งโดยแสกนไลน์คิวอาร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างใบสมัคร)
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

5ประกาศรายชื่อ : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th/admincourt/ubp/ ผู้ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

ท่านสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้>>>

โหลดใบสมัคร คลิกเพื่อโหลดใบสมัคร
รายละเอียดและกำหนดการ คลิกเพื่อโหลดเอกสารโครงการ
สมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม link  เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

 *** หมายเหตุในการสมัครออนไลน์ ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ (G-mail) ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

**หากมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณปุณยนุช 083-3743939 , คุณชญานิศ 061-8939494 , E-mail : ubonwelfare_r@admincourt.go.th  

 

ข้อมูล  :  สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

http://www.admincourt.go.th/admincourt/ubp/

 

วันทีประกาศข่าว: 20 มี.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ