ขนาดอักษร

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครอง จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสะเทื้อน ชูสกุล อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีลงนามฯ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามฯ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และผศ. นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร่วมลงนามสักขีพยาน ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวสำนักงานศาลปกครองได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต 2) ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช 3) ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 4) ดร. อัคคกร ไชยพงษ์ หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และดำเนินเสวนาโดยนายอมรเทพ เกตุแก้ว พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครองปกครองนครศรีธรรมราช

 

ภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เนื้อข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

 

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ