ขนาดอักษร

ศาลปกครองประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ ฉบับที่ 7 โดยแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เพื่อให้เป็นประโยชน์และเกิดความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น

ศาลปกครองประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ ฉบับที่ 7 โดยแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เพื่อให้เป็นประโยชน์และเกิดความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายประวิตร  บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยได้แก้ไขระเบียบเดิมเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีมากขึ้น กล่าวคือ จากเดิมที่ผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองเพื่อสาบานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ถ้อยคำต่อศาลว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอหรือถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร แต่ระเบียบใหม่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ขอต้องมาสาบานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนผู้ขอหรืออาจจะใช้วิธีอื่นโดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลก็ได้  เช่น ออกหมายเรียกให้ส่งพยานหลักฐานต่าง ๆ อีกทั้งตามระเบียบเดิมกำหนดให้ศาลส่งบันทึกถ้อยคำของผู้ขอไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งคัดค้านได้ แต่ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่ไม่ได้กำหนดให้ศาลต้องส่งสำเนาถ้อยคำของผู้ขอไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ซึ่งการแก้ไขระเบียบดังกล่าวจะทำให้ประชาชนและคู่กรณีที่ยื่นคำขอได้ประโยชน์และได้รับการพิจารณาโดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

          ส่วนระเบียบเดิมที่กำหนดให้คำสั่งของศาลที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้ผู้ขอเป็นที่สุดนั้น ยังคงกำหนดไว้เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

          จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.พ. 2562

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ