ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครอง

          นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครอง ครั้งที่ 2 - 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น บี1 อาคารศาลปกครอง  โดยมีรองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้อำนวยการสำนักงานศาล สำนัก วิทยาลัย ในส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO Conference) นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณยอดขวัญ  รุจนกนกนาฏ  นักบริหารแผนงาน สสส. เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 1,751,750 บาท  ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสถานที่ทำงานสุขภาวะ (Healthy Workplace) ให้กับท่านตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งจะนำไปสู่การมี “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจแจ่มใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 

 

ข้อมูลโดย สำนักบริหารยุทธศาตร์

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ