ขนาดอักษร

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3

      ในวันที่ 10 มกราคม 2562 นายคำพา แสงดาลา รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 10 – 12 ม.ค.62) โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย และ ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

วันทีประกาศข่าว: 10 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ