ขนาดอักษร

การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

         วันที่ 13 กันยายน 2561  นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีรองเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการฯ (นายอติโชค ผลดี) กล่าวรายงาน การสัมมนาดังกล่าวมีผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังการนำเสนอและร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO Conference) ไปยังศาลปกครองในภูมิภาค ในการนี้ มีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อสังเกตและข้อแนะนำ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 13 ก.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบถึงกระบวนการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ เช่นเดียวกั...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ