ขนาดอักษร

การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

         วันที่ 13 กันยายน 2561  นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีรองเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการฯ (นายอติโชค ผลดี) กล่าวรายงาน การสัมมนาดังกล่าวมีผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังการนำเสนอและร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ (ร่าง) แผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO Conference) ไปยังศาลปกครองในภูมิภาค ในการนี้ มีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อสังเกตและข้อแนะนำ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 13 ก.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา...
16 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เ...
15 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูง...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมโครงการ รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญไทย ฉลอง 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูง สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนส...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'icon...
9 ม.ค. 2562 อ่านต่อ