ขนาดอักษร

เปิดรับสมัครเข้ารับการสัมมนา หัวข้อ หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

          สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการจัดการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด หรือด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และเปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 18 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา ในวันที่ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.admincourt.go.th สำหรับผู้เข้าสัมมนา  ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ สำนักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้าสัมมนาต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะพิจารณาใบสมัครและหนังสือนำส่งที่ส่งถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)  โดยสามารถส่งใบสมัครและหนังสือนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น ส่งมาได้ที่ “วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” โดยถือวันตามที่สำนักงานศาลปกครองได้รับหนังสือเป็นสำคัญ  (**ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร**)
 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง (ถ้ามี) ขอให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-141-0711, และ 02-141-0723 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสำนักงานศาลปกครอง

1.  เฟสบุ๊คสำนักงานศาลปกครอง
2.  Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมงาน เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
12 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒ...
9 ก.ค. 2561อ่านต่อ
2 นาทีคดีปกครอง ตอนที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา...
8 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561...
6 ก.ค. 2561อ่านต่อ