ขนาดอักษร

เปิดรับสมัครเข้ารับการสัมมนา หัวข้อ หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

          สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการจัดการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด หรือด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และเปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 18 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา ในวันที่ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.admincourt.go.th สำหรับผู้เข้าสัมมนา  ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ สำนักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้าสัมมนาต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะพิจารณาใบสมัครและหนังสือนำส่งที่ส่งถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)  โดยสามารถส่งใบสมัครและหนังสือนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น ส่งมาได้ที่ “วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” โดยถือวันตามที่สำนักงานศาลปกครองได้รับหนังสือเป็นสำคัญ  (**ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร**)
 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง (ถ้ามี) ขอให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-141-0711, และ 02-141-0723 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสำนักงานศาลปกครอง

1.  เฟสบุ๊คสำนักงานศาลปกครอง
2.  Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับ นางอลิกิ ปาสิปูลาริดู สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ...
9 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต...
7 ธ.ค. 2561อ่านต่อ