ขนาดอักษร

เปิดรับสมัครเข้ารับการสัมมนา หัวข้อ หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

          สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการจัดการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด หรือด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และเปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 18 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา ในวันที่ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.admincourt.go.th สำหรับผู้เข้าสัมมนา  ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ สำนักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้าสัมมนาต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะพิจารณาใบสมัครและหนังสือนำส่งที่ส่งถึงสำนักงานศาลปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)  โดยสามารถส่งใบสมัครและหนังสือนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น ส่งมาได้ที่ “วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” โดยถือวันตามที่สำนักงานศาลปกครองได้รับหนังสือเป็นสำคัญ  (**ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร**)
 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง (ถ้ามี) ขอให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-141-0711, และ 02-141-0723 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสำนักงานศาลปกครอง

1.  เฟสบุ๊คสำนักงานศาลปกครอง
2.  Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560...
5 ก.ย. 2561อ่านต่อ