ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง พร้อมให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

           นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 34 จากเดิมที่กำหนดวิธีการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินสด หรือเช็คซึ่งธนาคารรับรองเท่านั้น โดยแก้ไขเป็น ให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ได้หลากหลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้กับประชาชน 

          สำนักงานศาลปกครอง จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาล ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC ณ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระค่าธรรมเนียมเงินค่าปรับ และเงินกลาง (เงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง โดย นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอาริศรา  ธรมธัชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารศาลปกครอง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตรนั้น ผู้ที่ใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต ของธนาคารกรุงไทย ฟรีค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตร ATM ของธนาคารอื่นทุกธนาคาร จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของยอดชำระทั้งหมด

           โดยกำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถชำระด้วยเครื่อง EDC คือจำนวน 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สามารถใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

วันทีประกาศข่าว: 9 พ.ย. 2560

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถ...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์จัดอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตร ที่ 1 เรื่อง “การใช้ด...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ