ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร ที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุฯ

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่อนุญาตให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค. 37 (บางส่วน) ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เนื่องจากที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว (บางส่วน) มีแนวฐานรากกำแพงโบราณก่ออิฐสอปูนอยู่ใต้พื้นดินเชื่อมต่อกับแนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฎกที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 

ซึ่งกรณีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะมีอำนาจดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ก่อสร้างอาคารและกำหนดเงื่อนไขการก่อสร้างอาคารในที่ดินซึ่งมีโบราณสถานได้ก็ตาม แต่การอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นด้วย แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า เงื่อนไขการก่อสร้างอาคารในคดีพิพาทยังไม่พอรับฟังได้ว่าเป็นการดำเนินการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและภารกิจของกรมศิลปากรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.37 (บางส่วน) ตามหนังสือ ที่ วธ 0406/3889 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 จึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งอนุญาตการก่อสร้างฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  ... อ่านเพิ่มเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 11 ต.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
17 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธร...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจัน...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ