ขนาดอักษร

กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน

          เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานศาลปกครองโดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จัดการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน” โดยศาสตราจารย์อแลง ปาริยองต์ (Prof. Alain PARIENTE) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบอร์โดซ์ 4 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณของไทยและต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง และจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO  - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง

วันทีประกาศข่าว: 2 ต.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถ...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์จัดอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตร ที่ 1 เรื่อง “การใช้ด...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ