ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิเอเชีย

           นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  และคณะ  ได้เข้าพบ Mr. โธมัส ไอ. พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย และคุณพูนสุข  ปัณฑิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่ปรึกษาโครงการกิ๊ฟว์ทูเอเชีย  เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มูลนิธิเอเชีย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเอเชีย อาคารคิวเฮาส์ กรุงเทพฯ

วันทีประกาศข่าว: 4 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560...
5 ก.ย. 2561อ่านต่อ