ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิเอเชีย

           นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  และคณะ  ได้เข้าพบ Mr. โธมัส ไอ. พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย และคุณพูนสุข  ปัณฑิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่ปรึกษาโครงการกิ๊ฟว์ทูเอเชีย  เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มูลนิธิเอเชีย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเอเชีย อาคารคิวเฮาส์ กรุงเทพฯ

วันทีประกาศข่าว: 4 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครอง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ...
19 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 16...
16 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี สำหรับส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป...
15 ก.พ. 2561อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ