ขนาดอักษร

กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก

        เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 25602 ศาลปกครองพิษณุโลกจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก พรอมดวยตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ขาราชการและพนักงานราชการศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมทําบุญถวายอาหารปนโตและจตุปจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลปกครองพิษณุโลก

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครอง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ...
19 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 16...
16 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี สำหรับส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป...
15 ก.พ. 2561อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ