ขนาดอักษร

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “สภาแห่งรัฐกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการเมือง”

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “สภาแห่งรัฐกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการเมือง” โดยอาจารย์ เกรกัวร์ บิโกต์ (Prof. Gr?goire BIGOT) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนองต์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น บี1 อาคารศาลปกครอง พร้อมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง 

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถ...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์จัดอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตร ที่ 1 เรื่อง “การใช้ด...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ