ขนาดอักษร

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาลปกครองจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะตุลาการศาลปกครอง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้พิพากษาศาลฏีกา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรขององค์กรทั้งสองผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเพื่อความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลคู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3/2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ...
15 ก.ย. 2560อ่านต่อ
คำสั่งศาลปกครองสูงสุด (คดีโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ/คดีคลองด่าน)...
14 ก.ย. 2560อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
12 ก.ย. 2560อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2560...
6 ก.ย. 2560อ่านต่อ
บทความวิชาการเรื่อง ประเด็นการตั้งชื่อถนน “สุทธิสารวินิจฉัย” หรือ “อินทามระ”...
5 ก.ย. 2560อ่านต่อ
โครงการอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
5 ก.ย. 2560อ่านต่อ