ขนาดอักษร

บทความวิชาการเรื่อง ประเด็นการตั้งชื่อถนน “สุทธิสารวินิจฉัย” หรือ “อินทามระ”

บทความวิชาการเรื่อง ประเด็นการตั้งชื่อถนน “สุทธิสารวินิจฉัย” หรือ “อินทามระ”

          นับว่า... เป็นคดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งของกรุงเทพมหานคร กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ให้กรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตพญาไท และผู้อฎนวยการเขตดินแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 – ที่ 5) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย และซอยอินทามระทั้ง 59 ซอย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย... อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

 

(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์รายงานพิเศษ โดยนางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง)

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.ย. 2560

เอกสารประกอบ






ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3/2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ...
15 ก.ย. 2560อ่านต่อ
คำสั่งศาลปกครองสูงสุด (คดีโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ/คดีคลองด่าน)...
14 ก.ย. 2560อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560...
14 ก.ย. 2560อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
12 ก.ย. 2560อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2560...
6 ก.ย. 2560อ่านต่อ
โครงการอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
5 ก.ย. 2560อ่านต่อ