ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล – อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม 222 คนซึ่งเป็นราษฎรมีภูมิลำเนา มีที่ดิน ประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัยในตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 2  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 4  องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 5  บริษัทยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด ที่ 6 (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาคำขอ การให้ความเห็นชอบเบื้องต้น และการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมิได้เปิดโอกาสให้ราษฎรทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและมิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว .... อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถ...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์จัดอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้...
14 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตร ที่ 1 เรื่อง “การใช้ด...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ