ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล – อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม 222 คนซึ่งเป็นราษฎรมีภูมิลำเนา มีที่ดิน ประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัยในตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 2  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 4  องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 5  บริษัทยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด ที่ 6 (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาคำขอ การให้ความเห็นชอบเบื้องต้น และการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมิได้เปิดโอกาสให้ราษฎรทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและมิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว .... อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการบริหารงานบุคค...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี...
18 ส.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองมอบเงินและสิ่งของจากกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพร...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ