ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีนางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์และคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ และบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเดินทางไปตรวจราชการด้วย ณ ศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 9 ส.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครอง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ...
19 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 16...
16 ก.พ. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี สำหรับส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป...
15 ก.พ. 2561อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2561อ่านต่อ