ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอาทร  คุระวรรณ  อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับฟังการบรรยาย นายอนุวงศ์  ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากนายอาทร  คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายปกครอง” และ ได้รับเกียรติจากนายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง” และหัวข้อ “การไกลเกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครอง”  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา และถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย ไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การปฎิบัติงานตามภารกิจในการคุ้มครองสิทธิประชาชนและประโยชน์สาธารณะในสังคมเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

 

วันทีประกาศข่าว: 20 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ