ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง


 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ร่วมพิธีดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร


คณะผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 


ในการนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ เรื่อง "มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง"
โดยได้รับเกีรยติจาก นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์
นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


 นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด


นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์


ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 3


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

 


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

 


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ​     จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้โดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

 

 


 

วันทีประกาศข่าว: 18 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ