ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เป็นประธานการเสวนา
ร่วมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีปกครอง โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ
“แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ” และภาคบ่ายการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการในการสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ”
โดยนายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศาลปกครองนครสวรรค์ 

วันทีประกาศข่าว: 17 มิ.ย. 2562







ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ