ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564

         กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 
 

           สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 ดังนี้

           วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 369/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 705/2563 ระหว่าง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

          (คณะราษฎรไทยแห่งชาติ โดยนายพลภาขุนเศรษฐญาบดี ที่ 1 กับพวกรวม 23 คน ฟ้อง คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เห็นชอบให้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6) ลงนามขยายสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2

(ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง)

          ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีที่ 1 - 23 ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ลงนามขยายสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่เห็นชอบการแก้ไขปัญหาสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และขอให้เพิกถอนสัญญาใดๆ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 - 2 มีคำสั่งแต่งตั้งตัวแทน
ของผู้ฟ้องคดีจำนวน 4 คน ร่วมในคณะผู้พิจารณาและห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 - 8 ลงนามในสัมปทานใด เมื่อผู้ฟ้องคดี ทั้งยี่สิบสามคนมิใช่คู่สัญญาจึงไม่อาจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะขอให้
ศาลปกครองวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนจึงมิใช่
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะ
ที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตาม ม. 72 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ

          ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                                                   สำนักงานศาลปกครอง 2 เมษายน 2564

วันทีประกาศข่าว: 2 เม.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ