ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 

          สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ดังนี้ 

          1. วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 1786/2559, 1787/2559, 1788/2559, 1861/2559, 1873/2559 ระหว่าง นายมนัส  สร้อยพลอย ที่ 1 กับ พวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับนายกรัฐมนตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
              (นายมนัส  สร้อยพลอย ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน มีคำสั่ง ที่ 453/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (GtoG) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
              ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          2. วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1996/2559, 1732/2561, 924/2562, 2648/2562 ระหว่าง นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย 
              ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
              (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 9 คน ได้มีคำสั่งที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

          3. วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ส.88/2561 ระหว่าง เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) 
              (เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ฟ้องว่า คณะรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชุม และประชาชน อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสอง)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
              ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          4. วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2216/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 1419/2557 ระหว่าง นายชูชัย  ศุภวงศ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
              (นายชูชัย  ศุภวงศ์ ฟ้องว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่ง ที่ 82/2554 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  ให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร 11 บส.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน (ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 ชช.) โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเจตนาไม่สุจริตและมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย)
              ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ก.พ. ได้กำหนดให้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะใน 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน การผ่านการประเมินบุคคลดังกล่าว จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะประการหนึ่งจากตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 ชช.) ให้เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวผู้ฟ้องคดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี และได้ประเมินคุณลักษณะของผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีมติให้ยกเว้นไม่ต้องประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นการอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา 45 ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมูลเหตุในการย้ายผู้ฟ้องคดีเกิดจากความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งเป็นปัญหาภายในของฝ่ายบริหาร และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตัดสินใจใช้อำนาจแต่งตั้งและโยกย้ายผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวภายในวันเดียวกัน ก็เพื่อให้การบริหารงานภายในของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจงใจกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
              ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                                                        สำนักงานศาลปกครอง 26 มีนาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 26 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ