ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564

          สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

          1. วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1786/2559, 1787/2559, 1788/2559, 1861/2559, 1873/2559ระหว่าง นายมนัส  สร้อยพลอย ที่ 1 กับ พวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
              (นายมนัส  สร้อยพลอย ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน มีคำสั่ง ที่ 453/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (GtoG) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) 
              ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

           2. วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 652/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 452/252561 ระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับ พวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

             (บริษัท ไทยทีวี จำกัด ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีคำสั่งตามหนังสือที่ สทช 4010/5495  ลว. 12 ก.พ. 2559 เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เลขที่ B1-S20031-0024-57 และ B1-S20031-0017-57 และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเลิกการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตและยุติการดำเนินการตามใบอนุญาตดังกล่าวไปก่อนแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ผู้ฟ้องคดีวางเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของงวดที่ 3 และงวดที่เหลือ คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้จำนวนเงิน โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด เนื่องจาก ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงาน นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ทำได้ไม่ทั่วถึง ประชาชนจึงไม่เข้าใจวิธีการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์รวมทั้งการใช้คูปอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนผู้ชม อันมีผลต่อการเสนออัตราค่าเช่าช่วงเวลาและอัตราค่าโฆษณาอันเป็นที่มาของรายได้ของผู้ฟ้องคดี ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนต้องแบกรับภาระต้นทุนทั้งด้านการบริหารจัดการสถานีต้นทุนในการบริหารช่องรายการและเนื้อหารายการ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี แม้ว่าจะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อำนาจตามกฎหมายลงโทษปรับหรือลงโทษทางปกครองกับผู้ให้บริการโครงข่าย มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งสองช่องรายการโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในงวดหลังจากผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่จำต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งสองช่องรายการในงวดที่เหลือนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเลิกการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งสองช่องรายการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมไม่มีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจำต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระในงวดที่หนึ่งและงวดที่สองคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากช่องรายการทีวีดิจิตอลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีการแข่งขันของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ ทำให้รายได้จากการโฆษณาลดน้อยลง และเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ ที่มีผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะมีส่วนทำให้การเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างล่าช้าก็ตาม แต่มิใช่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งความเสียหายที่ได้รับล้วนเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
            ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

                                                                                   สำนักงานศาลปกครอง 5 มีนาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 5 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ