ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
        1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1481/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 159/2561 ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 ลว. 8 เม.ย. 2558 และคำสั่งให้ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ สทช 5007/15524 ลว. 22 พ.ค. 2558 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่เกินจากรายการส่งเสริมการขาย GSM Smart 200 ค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาท โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท ตามข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการรายหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) 
            คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ว่า ผู้ร้องเรียนใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่นหรือแพ็กเกจ) จีเอสเอ็ม สมาร์ท (GSM Smart) 200 ค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาท โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท ประสบปัญหาค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าใช้บริการภายหลัง (รายเดือน) จากผู้ฟ้องคดีจำนวนสูงผิดปกติ จำนวน 3 รอบบิล รวมเป็นเงินจำนวน 12,290.56 บาท จึงร้องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นเรื่องร้องเรียนเลขที่ สทบ.รร 223/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง และได้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการและต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบ เมื่อผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า หมายเลข 081 – 866 – 0781 ถูกระงับบริการชั่วคราวจากระบบ เนื่องจากมียอดค่าใช้บริการสูงผิดปกติและถูกยกเลิกการใช้บริการ (Disconnect–Terminate) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 โดยมีค่าบริการคงค้างรวมจำนวน 12,318.18 บาท จากการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ และมีการใช้งานเกิดขึ้นจริงตามรายการที่แสดงบนใบแจ้งค่าใช้บริการโดยสาเหตุที่มีค่าบริการสูงเนื่องจากมีปริมาณการโทรออกสูงขึ้นจากเดิม ส่วนกรณีผู้ร้องเรียนแจ้งว่าพบปัญหายอดค่าบริการสูงโดยมิได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นเวลานานล่วงเลยมาแล้ว จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตมิได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
            ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย GSM Smart 200 ค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาท โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท ตามข้อร้องเรียน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคำขอตามข้อ 22 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการเรียกเก็บเฉพาะค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายจำนวน 200 บาท เท่านั้น จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
            ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

        2. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1034/2563 ระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นต้น) 
            (บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฟ้องว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 1กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่ง ที่ 5/2563 ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการไม่ต่อสัญญาจำหน่ายกับผู้จำหน่ายรวม 7 ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        3. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ ส.3/2564 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
            (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการเอ็กซ์ที พญาไท ของบริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ข้างซอยศรีอยุธยา 8 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยโครงการดังกล่าวยังมิได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 
            ณ ห้องไต่สวน 2 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                                                     สำนักงานศาลปกครอง 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.พ. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ