ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง ในคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง
ในคดีที่บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.
เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

        เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติให้การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น สามารถหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที รวมเวลาทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำช่องรายการไปออกอากาศโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยมีเวลาการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้น กสทช. จึงมีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้
        ดังนั้น มติของ กสทช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ให้มีระยะเวลาการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 1 ก.พ. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ