ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

        - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2023/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1652/2561 ระหว่าง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
          (บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ฟ้องว่า กสทช. ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน มีประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ลว. 16 ต.ค.2558 โดยอ้างมติ กสท. ในการประชุมครั้งที่ 28/2558 ลว. 24 ส.ค. 2558, ครั้งที่ 34/2558  ลว. 12 ต.ค. 2558 และ กสท. มีมติในการประชุมครั้งที่ 35/2558 ลว. 19 ต.ค. 2558  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
          คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น  (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ครั้งที่ 35/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เฉพาะวาระที่ 4.15 ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมติดังกล่าว ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ และเงื่อนไขในการให้บริการได้ วรรคสอง บัญญัติว่า ในการหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 
          บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการหารายได้จากการโฆษณาเกินสมควรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดขอบเขตให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 
          เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่มีการนำช่องรายการโทรทัศน์พร้อมโฆษณาไปเผยแพร่ในระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยชอบตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 แล้ว และไม่ปรากฏว่า การโฆษณาในรายการโทรทัศน์ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับรายได้จากการโฆษณาเพิ่มเติมอีก ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมาเผยแพร่ในระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะอ้างให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ 
          ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 35/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อ 8 ของประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   

                                                                               สำนักงานศาลปกครอง 29 มกราคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 29 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ