ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุดออกคำแนะนำการปฏิบัติงานจากที่บ้าน เน้นใช้ระบบ e-Admincourt ในงานด้านคดีปกครอง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน

ประธานศาลปกครองสูงสุดออกคำแนะนำการปฏิบัติงานจากที่บ้าน เน้นใช้ระบบ e-Admincourt ในงานด้านคดีปกครอง
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน

        นายปิยะ  ปะตังทา  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง และตามมติคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการป้องกันและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงออกคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานจากที่บ้านสำหรับบุคลากร ศาลปกครอง (Work From Home) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศาลปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก อันจะเป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิของคู่กรณีและประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้ได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองต่อไปอย่างเรียบร้อย และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว 
        โดยให้บุคลากรของศาลปกครองปฏิบัติงานด้านคดีปกครองโดยใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ทั้งงานด้านคดีปกครอง และงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการตรวจคำฟ้อง การเสนอความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการสั่งจ่ายสำนวน โดยผู้บริหารศาลสามารถสั่งจ่ายสำนวนให้องค์คณะและแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีได้โดยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตุลาการเจ้าของสำนวนสามารถตรวจคำฟ้องและมีคำสั่งรับคำฟ้อง หรือเสนอความเห็นต่อองค์คณะเพื่อมีคำสั่งต่างๆ หรือทำร่างคำสั่ง ทำรายงานกระบวนพิจารณา และทำหมายแจ้งคำสั่งให้คู่กรณีทราบ เป็นต้น ส่วนกรณีการนั่งพิจารณาคดี การไต่สวน การอ่านคำพิพากษา รวมทั้งการนัดประชุมไกล่เกลี่ย ตุลาการศาลปกครอง หรือตุลาการผู้ไกล่เกลี่ย หรือองค์คณะ สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการทั้งกรณีสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์และสำนวนคดีกระดาษ 
        ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานด้านคดีปกครองโดยใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในทุกขั้นตอนตามคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น จะไม่ส่งผลกระทบและทำให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองสะดุดหยุดลงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากปัจจุบันศาลปกครองได้มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับให้บุคลากรของศาลปกครองสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน หรือปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบุคลากรของศาลปกครองบางส่วนปฏิบัติงานจากที่บ้าน แต่ศาลปกครองยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกวันเวลาราชการ และได้มีมาตรการเพื่อลดภาระการเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองของคู่กรณีและประชาชนที่ติดต่อกับศาลด้วย โดยในส่วนของคู่กรณีและประชาชนที่ประสงค์จะยื่นคำฟ้อง คำให้การ และคำร้องคำขอต่างๆ สามารถดำเนินการทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน และโทรสาร ส่วนการนั่งพิจารณาคดีของศาล การไต่สวนการนัดประชุมไกล่เกลี่ย และการนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล คู่กรณีสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก โดยไม่ต้องมาศาลเช่นกัน 
        ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องมีการนั่งพิจารณาคดี ไต่สวน นัดประชุมไกล่เกลี่ย หรืออ่านคำพิพากษาที่ศาล ศาลสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยได้ตามความเหมาะสม เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การจำกัดจำนวนคนในห้องพิจารณาคดี เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพพลานามัยของทุกคนในสังคมเป็นสำคัญ โดยหากประชาชนหรือคู่กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ หรือขั้นตอนในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 

สำนักงานศาลปกครอง 8 มกราคม 2564

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ