ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

          สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 ดังนี้ 
          - วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1079/2552  คดีหมายเลขแดงที่ 2266/2555 ระหว่าง นายสุริยนต์ สุวรรณวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 111 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
            (นายสุริยนต์ สุวรรณวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 111 คน ฟ้องว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ดำเนินงานโดยการนำเงินสะสมของสมาชิกไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนกลับมีการผลักภาระดังกล่าวไปยังสมาชิก โดยการเฉลี่ยหักจากจำนวนเงินผลประโยชน์ของสมาชิก กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย)
            คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนของปี 2561 รวม 6 ประการ เช่น ในช่วงปลายปี 2551 การลดการลงทุนในตราสารทุนไทยลงเหลือเพียงร้อยละ 9.25 การชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ การกำหนดให้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแทนการลงทุนในหุ้น เป็นต้น มาตรการเหล่านี้เห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน เมื่อพิจารณาในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ด ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ด ยังคงได้รับเงินต้นในเงินทั้งสี่ประเภทครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คงมีเฉพาะผลประโยชน์ของเงินต้นทั้งสี่ประเภทที่มีมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นมูลค่าตามความเป็นจริงตามมูลค่าสินทรัพย์ในราคาตลาด เห็นได้ว่า การบริหารกองทุน กบข. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ดำเนินการในปี 2551 เป็นการบริหารกองทุนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้นำจำนวนผลประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอาจได้รับหากพ้นจากสมาชิก กบข. ในปี 2551 ซึ่งติดลบไปคำนวณหักจากผลประโยชน์ที่แสดงให้เข้าใจว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดได้รับจัดสรรผลประโยชน์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่เป็นตัวเลขแสดงผลประโยชน์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ด 
            ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 8 มกราคม  2564

วันทีประกาศข่าว: 8 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ