ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศนโยบายปี 2564 มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศนโยบายปี 2564 
มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดเผยว่า ในปี 2564 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของศาลปกครอง โดยให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและในระดับสากล และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร 
          โดยในการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่เป็นมาตรฐานนั้น ได้กำหนดให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความรวดเร็ว รวมทั้งนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทำให้ข้อพิพาทยุติลงด้วยดีภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คู่กรณีได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนและคู่กรณีได้ทันการณ์ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยเรียบง่าย มีความสะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ด้วยช่องทางสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของประชาชนผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          ขณะเดียวกันได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของศาลปกครอง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกระบวนวิธีพิจารณาคดีให้มีความกระชับ สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติงาน สู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) การพัฒนา Mobile Application ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน การพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีคุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับบริการ และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
          ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 นี้ ได้มีแนวคิดที่มุ่งเน้นให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกลไกในการจัดการข้อพิพาทที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การประกอบอาชีพ การทำกินในที่ดิน การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของรัฐ ฯลฯ และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอีกด้วย 
          รวมไปถึงจะสานต่อและขยายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรต่างประเทศ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของศาลปกครองในมิติที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในระบบบริหารงานศาลและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ให้เป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

 

สำนักงานศาลปกครอง 30 ธันวาคม 2563

วันทีประกาศข่าว: 30 ธ.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ