ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองระยองติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองระยอง
ติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

 

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ทำหน้าที่ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 18 คนผู้ฟ้องคดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดีและบริษัท บุญทวีสิน จำกัดผู้ร้องสอด ติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ร้องสอด ซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปล่อยน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำในคลองบางไผ่เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๘ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี ...
27 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ