ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ห้ามบุคคลอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งคณบดี

ศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ห้ามบุคคลอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งคณบดี

 

     ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ บ.55/2563 ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี โดยวินิจฉัยว่า มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติของคณบดีไม่มีการบัญญัติว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี อันแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งคณบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของคณะหรือวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ของคณบดี...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวศาลปกครองและคำพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขแดงที่ บ.55/2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

 

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๘ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี ...
27 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ