ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คำพิพากษาในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองกลาง วันที่ 30 กันยายน 2563

คำพิพากษาในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองกลาง วันที่ 30 กันยายน 2563

        วันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่น่าสนใจ ดังนี้

        1. คดีหมายเลขแดงที่ 1726/2563 ศาลฯ พิพากษาเพิกถอนมติของ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี และมติในการประชุมครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์นำช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาไปออกอากาศไว้ในหมายเลขลำดับการให้บริการ 10 เนื่องจากเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มีมติ
รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คลิก

        2. คดีหมายเลขแดงที่ ส.40/2563 คดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลสามชุก กับพวก กรณีออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่กำกับ ควบคุมดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
           ศาลฯ พิพากษาให้นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานทำน้ำตาลทรายไม่ให้ก่ออันตรายและเหตุรำคาญแก่บุคคลที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน
รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คลิก

        3. คดีหมายเลขแดงที่ ส.42/2563 ศาลฯ พิพากษายกฟ้อง ในคดีที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กับพวก กรณีออกใบอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่ของโรงงานปูนซีเมนต์ ในจังหวัดสระบุรี ที่อยู่ใกล้เขตโบราณสถาน ภายในรัศมี 2,000 เมตร รอบถ้ำพระโพธิสัตว์
รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คลิก

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 30 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ