ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเชียงใหม่ดำเนินคดีเชิงรุก นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้จนสำเร็จ ทำให้คดีพิพาทระหว่างองค์การสวนสัตว์ กับบริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินกิจการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จบลงด้วยดี

ศาลปกครองเชียงใหม่ดำเนินคดีเชิงรุก นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้จนสำเร็จ
ทำให้คดีพิพาทระหว่างองค์การสวนสัตว์ กับบริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินกิจการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จบลงด้วยดี คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ชดใช้ค่าเสียหาย แบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายและส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินกิจการคนละครึ่ง

          คดีนี้ผู้ฟ้องคดี (บริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย)) จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” และได้มีการประกาศใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 องค์คณะที่ 2 ศาลปกครองเชียงใหม่จึงได้ริเริ่มให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนี้ และคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้แสดงความตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
          ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2548 ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การสวนสัตว์) ได้ตกลงทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภายในบริเวณพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiangmai ZOO Aquarium) และตกลงทำสัญญาบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าออกแบบ ค่าติดตั้งระบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและงานพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ การบริหารจัดการ ฝึกอบรม รวมถึงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการเพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดี ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี โดยมีข้อตกลงที่คู่สัญญามีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกันหลายประการ
          ต่อมา จำนวนผู้เข้าชมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา นำมาสู่การฟ้องคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหรือใช้เงินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาลงทุน และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ตลอดจนค่าเสียโอกาสจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากเงินที่นำมาลงทุนต้องสูญเสียไป รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน 460,000,000 บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ให้การว่าผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวน 622,579,835.95 บาท จึงฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินจำนวน 266,524,734.46 บาท และให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบทรัพย์สินที่ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
          ตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนี้รวม 6 ครั้ง และคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมด้วยความสมัครใจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. สละข้อเรียกร้องทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติต่อกัน และมีข้อตกลงที่จะเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาตามยอม
          ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่คู่กรณี และได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาให้คู่กรณีฟัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

สำนักงานศาลปกครอง 1 กันยายน 2563

 

วันทีประกาศข่าว: 1 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ