ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ลงโทษปลดอดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ออกจากราชการ กรณียกเว้นภาษีการโอนหุ้น บริษัท ชินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

คดีปลดอดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ออกจากราชการ
กรณียกเว้นภาษีการโอนหุ้น บริษัท ชินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

        ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ลงโทษปลดนายวิชัย  จึงรักเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ

        เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้งไม่ปรากฎว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้กรมสรรพากรเสียหาย จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 6 ส.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ