ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 3 - 7  สิงหาคม 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
        1. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 182/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 405/2560 ระหว่าง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฟ้องว่า กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ กค 0406.2 ล. 2973 ลว. 30 พ.ย. 2559 กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น และมีแนวโน้มที่จะลดลงและไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 4 ม.ค. 2560 ขอให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระงับการนำเงินดังกล่าวส่งคลังแล้ว และได้ทราบผลการพิจารณาในเบื้องต้นว่า จะลดเงินนำส่งลงเหลือ จำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เห็นพ้องด้วย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        2. วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำ ที่ 1165/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 1055/2555 ระหว่าง นายวิชัย  จึงรักเกียรติ (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (นายวิชัย  จึงรักเกียรติ (อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้อง) และมีคำสั่งลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ กรณีผู้ฟ้องคดีร่วมกันพิจารณาการรับโอนหุ้น บริษัท ชินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยรับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่)
            คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งและให้คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อพิรุธที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อกับผู้เสียภาษีหรือได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอย่างไร อีกทั้งไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิ่งใดเป็นมูลเหตุจูงใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงไม่อาจลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวได้ คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้อง (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
          ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 31 กรกฎาคม 2563


 

วันทีประกาศข่าว: 31 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ