ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
        1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
            -  เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 741/2562 ระหว่าง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ 1 กับพวกรวม 30 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
               (สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ 1 กับพวกรวม 30 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่ (ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่อเนื่อง) อันเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร)
            -  เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1750/2561 ระหว่าง นายพรเทพ  มณีอ่อน ที่ 1 กับพวกรวม 493 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมการขนส่งทางบก ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
               (นายพรเทพ มณีอ่อน กับพวก ฟ้องว่า กรมการขนส่งทางบก กับพวก กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีปล่อยให้บริษัทเอกชนบริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ในการให้บริการเรียกรับคนโดยสาร และปล่อยให้มีการ นำรถจักรยานยนต์ซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ออกให้บริการ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
               ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำ ที่ 107/2552, 2038/2551, 1379/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 366-368/2557 ระหว่าง กระทรวงคมนาคม ที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 2 ผู้ร้อง กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้คัดค้าน (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่) คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่ 64/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ให้ผู้ร้องทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนที่ผู้คัดค้านชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ ผู้คัดค้าน 
            ผู้ร้องทั้งสองได้มีคำร้องยื่นต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ การเลิกกันของสัญญาพิพาท และการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิพากษาคดีและผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และที่ผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งเรื่องความสามารถของผู้คัดค้านในขณะเข้าทำสัญญานั้น เป็นประเด็นที่ผู้ร้องมิเคยโต้แย้งมาก่อนทั้งในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณา จึงถือมิได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ อันมีผลทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และประการสุดท้าย การที่ผู้ร้องอ้างว่ามีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน “กรณีโฮปเวลล์” ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวผู้ร้องก็มิได้แสดงต่อศาลแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา ผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
            ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
        3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ ส.31/2557 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 70 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
            (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวก ฟ้องว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กับพวก ได้ออกประทานบัตรให้ บริษัท พาลิน จำกัดตามประทานบัตรที่ 32802/16013 บริษัท พรราชันย์ จำกัด ตามประทานบัตรที่ 32803/16013 และบริษัท ซัมทองไมนิ่ง จำกัด ตามประทานบัตรที่ 32818/16015 และหรือประทานบัตรอื่นใดท้องที่หรือพื้นที่ของตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งการประกอบกิจการเหมืองแร่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพที่จะต้องอยู่ได้อย่างปกติ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของผู้ฟ้องคดี)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        4. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1368/2557 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้คัดค้าน) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง 
            (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับพวก กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาจ้างผู้คัดค้านทั้งสามก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาจ้างเลขที่ NBIA (P.P) 32/2546 ลว. 23 พ.ค. 2546 ต่อมาได้เกิดความเสียหายขึ้นภายหลังจากที่ผู้ร้องได้เปิดใช้สนามบิน ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทไปยังคณะอนุญาโตตุลาการ และได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 34/2557 ยกคำเสนอข้อพิพาท ผู้ร้องเห็นว่า เป็นการชี้ขาดเกินขอบเขตของสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


สำนักงานศาลปกครอง 17 กรกฎาคม 2563

 

วันทีประกาศข่าว: 17 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ