ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

         1. วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 925/2562  คดีหมายเลขแดงที่ 636/2562 ระหว่าง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีไว้พิจารณา)  
        (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทำการไม่ชอบกรณีมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลว. 8 พ. ค. 2562 โดยได้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เป็นการคำนวณโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561) คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งตามมาตรา 91 และมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 128 และมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 อันเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศดังกล่าวจึงมิใช่การกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 197 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
          ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        2. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวก รวม 46 คน (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (รวมจำนวน 7 สำนวนคดี)
        (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 46 คน ฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 8 คน อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาดำเนินกิจการโรงงาน ท่าเรือขนส่งสินค้าในท้องที่เขตความรับผิดชอบแล้วปล่อยปละละเลยให้บริเวณท่าเทียบเรือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้ประกอบการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละออง น้ำเสีย และส่งเสียงดังกระทบกระเทือนต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานศาลปกครอง 12 มิถุนายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 12 มิ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร...
22 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
8 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ