ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

        - วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 7/2553 ระหว่าง บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

        (คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอุตสาหกรรมเหล็กและวัตถุประสงค์อื่น ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่พรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและให้ความเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม 17 มาตรการ ที่ใช้บังคับกับพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลต่อกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการและพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ฟ้องคดี) 

        ณ ห้องพิจารณาคดี 12 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานศาลปกครอง 5 มิถุนายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 5 มิ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร...
22 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
8 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ