ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม  2563 ดังนี้ 

        - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ส. 26/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 44/2562 ระหว่าง นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ที่ 1 กับพวกรวม 1,091 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีไว้พิจารณา)

        (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง หรือการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าว) 

        คดีนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 41 - 9/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตรที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 อันเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครองที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้เช่นกัน ศาลปกครองกลาง จึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนไว้พิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

        ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 8 พฤษภาคม 2563


 

วันทีประกาศข่าว: 8 พ.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
5 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ...
5 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ