ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกำหนดมาตรการเพื่อลดภาระการเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองของประชาชน และการปฏิบัติงานของศาลปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

       นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดได้จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและทาง Facebook Live เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องจากประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และคณะกรรมการได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของศาลปกครอง โดยมีนายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบคลุม ทั้งในส่วนของคู่กรณีและประชาชนที่ติดต่อกับศาล และบุคลากรของศาลปกครอง​ ... อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารข่าว

วันทีประกาศข่าว: 20 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ