ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครอง มีคำพิพากษาคดีมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาออกจากการศึกษา กรณีจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในลักษณะทำร้ายร่างกาย

ศาลปกครอง มีคำพิพากษาคดีมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาออกจากการศึกษา กรณีจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในลักษณะทำร้ายร่างกาย

        วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงโทษนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 ราย ให้ออกจากการศึกษา กรณีจัดกิจกรรมรับน้องเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะทำร้ายร่างกาย

        ⚖โดยศาลฯเห็นว่า พฤติการณ์ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องดังกล่าว เป็นเพียงการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และเป็นการทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13 (1) แต่ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติผิดศีลธรรมอันดีอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 13 (3) ของข้อบังคับเดียวกัน มหาวิทยาลัย ฯ จึงมีอำนาจลงโทษนักศึกษาทั้ง 4 ราย เพียงพักการศึกษาตามข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เท่านั้น แต่ไม่อาจลงโทษให้ออกจากการศึกษาตามข้อ 6.5 ของประกาศดังกล่าวได้

        ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัย ฯ ออกคำสั่งลงโทษให้ออกจากการศึกษา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิดและไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียดโปรดอ่านจากคำพิพากษาฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้ (4 สำนวนคดี)

วันทีประกาศข่าว: 13 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ