ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

        คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (บุคคลภายนอก) โดยกำหนดให้ขอรับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

        นายอติโชค  ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง และเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างอันเนื่องจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเหตุอื่น (สัดส่วนบุคคลภายนอก)

        โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (17 มีนาคม 2563) แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี (ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในปีงบประมาณที่มีการแต่งตั้งด้วย) และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่น โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยา จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องมีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

        1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือกรรมการกฤษฎีกา

        2. เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

        3. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

        4. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า

        5. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด ดังนี้

            5.1 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลตำรวจโท ในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            5.2 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศไม่ต่ำกว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม

       6. เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ

       7. เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และมีประสบการณ์ในคดีปกครอง ตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

       ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ ก.ศป. กำหนดท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครไว้โดยถูกต้องตามประกาศ ก.ศป. แล้ว จะมีกระบวนการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็น (จะมีการเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์และคัดเลือก) การประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านนิติศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินหรือที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองที่บ่งชี้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง และเข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ตามกรอบหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 เรื่อง ในเวลา 3 ชั่วโมง) และการสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้สมัครผ่านการประเมินประสบการณ์ฯ และการสอบสัมภาษณ์แล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ เมื่อผ่านครบทุกกระบวนการแล้วจึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก

        ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0903 และ 0 2141 0775 โทรศัพท์สายด่วน 1355 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.admincourt.go.th

 

สำนักงานศาลปกครอง 3 มีนาคม 2563

วันทีประกาศข่าว: 3 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ