ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคาร อันเป็นสถานประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณเขาตะเกียบของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ข่าวศาลปกครองเพชรบุรี

เรื่อง คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคาร อันเป็นสถานประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณเขาตะเกียบไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคาร อันเป็นสถานประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณเขาตะเกียบของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  ในคดีหมายเลขดำที่ 137/2562 ระหว่าง บริษัท หัวหินพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 1 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ที่ 2 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อ่านคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ