ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปฏิเสธไม่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปฏิเสธไม่รับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จำนวน 5 คดี และคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด จำนวน 1 คดี กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ปฏิเสธไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ของผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้ 

         1. คดีหมายเลขแดงที่ อร. 45/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อร. 46/2562 และคดีหมายเลขแดง ที่ อร. 50/2562 เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีประกาศฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครเข้าเรียนในประเภทเขตพื้นที่บริการ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กระบวนการในการพิสูจน์สิทธิของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ของคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง ยังไม่มีผลเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แม้ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปฏิเสธไม่รับสมัครโดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงมติของคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ก็นำคดีมาฟ้อง โดยไม่รอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง และให้คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการสิ้นสุดลง

         2. คดีหมายเลขแดงที่ อร. 47/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ อร. 51/2562 เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครเข้าเรียนในประเภทเขตพื้นที่บริการแล้วหรือฟ้องก่อนแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องภายหลังจากมีประกาศดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิสมัครเข้าเรียนในประเภทเขตพื้นที่บริการด้วย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กระบวนการในการพิสูจน์สิทธิ์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ของคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง ยังไม่มีผลเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปฏิเสธไม่รับสมัครโดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ท้ายประกาศดังกล่าว อันเป็นคำสั่งทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในคำสั่งทางปกครองตามประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงมติของคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ก็นำคดีมาฟ้องโดยยังมิได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบดังกล่าว อันเป็นการไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เป็นยกฟ้องและให้คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ สิ้นสุดลง

         3. สำหรับคดีคำสั่งที่ คร. 268/2562 ซึ่งเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในฐานะที่ควรได้รับสิทธิสมัครแบบพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ตามคำขอท้ายฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจะมิได้ระบุขอให้ศาลเพิกถอนประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ แต่ผู้ฟ้องคดีได้อ้างและแนบประกาศดังกล่าวมาท้ายคำฟ้อง จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ เป็นคำสั่งทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยยังมิได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อน ถือเป็นการไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

        รายละเอียดปรากฏตามคำพิพากษาและคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

สำนักงานศาลปกครอง 30 มกราคม 2563

วันทีประกาศข่าว: 30 ม.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ