ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนศาลปกครอง” เชิญชวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

        สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสาขาวิชา จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนศาลปกครอง” โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 และกำหนดเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 (รวม 3 วัน ไม่พักค้างคืน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

        นายอติโชค  ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาลปกครอง จะจัดโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับสังคม และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องของความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง  โดยเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบันการอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุ 18 - 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรค และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการได้ตลอดทั้งหลักสูตร

        โครงการค่ายเยาวชนดังกล่าว จะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 90 คน และกำหนดเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 (หลักสูตร 3 วัน ไม่พักค้างคืน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานที่ฝึกอบรม อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการศึกษาต้นสังกัด หรือที่ชั้น 4 อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และ Facebook สำนักงานศาลปกครอง www.facebook.com/admincourt/  โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกำหนด สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก สำนักงานศาลปกครอง
        ... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1047 และ 0 2141 1173 หรือสายด่วนศาลปกครอง 1355 
 ...ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ และใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานศาลปกครอง 24 มกราคม 2563

 

 

วันทีประกาศข่าว: 24 ม.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ