ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ดังนี้
        1. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก รวมจำนวน 19 คดี ในคดีที่กลุ่มนักศึกษา ยื่นฟ้อง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่กระทำละเมิดโดยการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยไม่ผ่านการรับรองของสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปล่อยปละละเลยให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนกระทำการดังกล่าว เป็นเหตุให้กลุ่มนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
            ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        2. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1284/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 1590/2557 ระหว่าง บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่าคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มฯ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 และประกาศว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 เม.ย. 2553 โดยกำหนดคำเตือนในลักษณะเป็นถ้อยคำที่กล่าวหาหรือใส่ร้ายต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดี และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย) 
           คดีนี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า ประกาศที่พิพาทมิได้บังคับให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องแสดงข้อความคำเตือนทั้งห้าข้อความพร้อมกันแต่อย่างใด เพียงแต่ให้แสดงข้อความคำเตือนข้อความใดข้อความหนึ่งเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศที่พิพาท ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ กฎกระทรวงดังกล่าวจึงย่อมมีผล
ใช้บังคับได้ตามกฎหมายและมีผลให้ประกาศที่พิพาทดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศดังกล่าวจึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันการระงับความเสื่อมทางจิตใจหรือสุขภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้กระทำได้ ดังนั้น ประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อมาตรา 29 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด
            ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 29 พฤศจิกายน 2562

วันทีประกาศข่าว: 29 พ.ย. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันอาภากร...
19 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ตัวแทนประชาชนตำบลม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรพาทถวายพ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร...
4 พ.ค. 2563 อ่านต่อ