ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

            1.  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ฟร.10/2561 ระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการปิโตรเลียม กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

            (คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการออกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ สัญญาจ้างบริการ และกฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561 โดยประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมฉบับดังกล่าวข้างต้นมีข้อความขัดต่อเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560)

            ณ ห้องพิจารณาคดี 4 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

            2. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 990/2561 ระหว่าง นายธีรยุทธ สุคนธวิท ที่ 1 กับพวกรวม 430 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

            (นายธีรยุทธ สุคนธวิท ที่ 1 กับพวกรวม 430 คน ฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีไม่ดำเนินการจัดทำลิฟท์และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่งรถไฟฟ้า จำนวน 23 สถานี และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.650
/2557 ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนพิการต้องขาดประโยชน์ในการใช้บริการรถไฟฟ้าดังกล่าว)

            ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

            3. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2017/2558 ระหว่าง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ กสทช. ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

            (บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ฯ 2558 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องเผยแพร่ฟรีทีวีอย่างต่อเนื่อง ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีที่ตกลงไว้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเดิม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

            ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 

                                                    

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.พ. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ