ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 655/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 708/2561 ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น)

           (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ฟ้องว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดำเนินการโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้แก่บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด(NGDC Co.) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง)

           ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2227/2558 ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

           (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ลว. 17 ก.ย. 2558 และมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 , 9/2558 เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากประกาศดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับโอนผู้ใช้บริการ หมายเลขโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริการต่อไปตามสิทธิภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

     ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ส.60/2560 ระหว่าง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ 1 กับพวกรวม 114 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนหรือระงับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์ฯ)

            (สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 114 คน ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรูปตัว ก. ไม่สามารถประกอบอาชีพทำการประมงได้)

      ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 386/2554 ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ฟ้องให้รับผิดสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย)

            (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 อันเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้มีการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พ.ย. 2549 แจ้งกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1436/2556 ระหว่าง นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ขอให้ดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการ
)

            (นางเผ่าพันธ์ จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน ฟ้องว่า กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ไม่ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 มิ.ย. 2555 (2/157) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่อนุมัติการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ในสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 พ.ย. 2556 (2/173) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ.148/2559 ระหว่าง รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (ผู้ฟ้องคดี) กับ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

            (รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ ฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 วันที่ 10 ส.ค. 2558 ให้เพิกถอนมติที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ บ.277/2558 ห้ามสภา มก. ดำเนินการใดๆ ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติในการประชุมครั้งที่ 9/2557 ที่เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

วันทีประกาศข่าว: 21 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562...
24 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ