ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 655/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 708/2561 ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น)

           (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ฟ้องว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดำเนินการโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้แก่บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด(NGDC Co.) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง)

           ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2227/2558 ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

           (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ลว. 17 ก.ย. 2558 และมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 , 9/2558 เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากประกาศดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับโอนผู้ใช้บริการ หมายเลขโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามสัญญาสัมปทานจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริการต่อไปตามสิทธิภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

     ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ส.60/2560 ระหว่าง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ 1 กับพวกรวม 114 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนหรือระงับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์ฯ)

            (สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 114 คน ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรูปตัว ก. ไม่สามารถประกอบอาชีพทำการประมงได้)

      ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 386/2554 ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ฟ้องให้รับผิดสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย)

            (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 อันเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้มีการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พ.ย. 2549 แจ้งกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1436/2556 ระหว่าง นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ขอให้ดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการ
)

            (นางเผ่าพันธ์ จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน ฟ้องว่า กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ไม่ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 มิ.ย. 2555 (2/157) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่อนุมัติการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ในสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 พ.ย. 2556 (2/173) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ.148/2559 ระหว่าง รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (ผู้ฟ้องคดี) กับ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

            (รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ ฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 วันที่ 10 ส.ค. 2558 ให้เพิกถอนมติที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ บ.277/2558 ห้ามสภา มก. ดำเนินการใดๆ ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติในการประชุมครั้งที่ 9/2557 ที่เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

วันทีประกาศข่าว: 21 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ