ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีคดีหมายเลขดำที่ 709/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 2186/2561 ระหว่าง บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ร้องสอด) กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

              (บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ฟ้องว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2560 ลว. 18 ธ.ค. 2560 อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO (บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง)

              สรุปคำพิพากษา/คำสั่ง : ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้น และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอราคาจัดซื้อแต่อย่างใด จึงย่อมมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวจากการมีมติที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ใช้สิทธิฟ้องคดีมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากแต่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ เพราะการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาสูงเกินความจริง ทำให้ผู้เสียภาษีและรัฐเสียหาย ทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและมิให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีการทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่บางกลุ่มทำให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหายผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้ดำเนินการตรวจสอบ พิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า โดยทางนิตินัยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น การที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงเป็นกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบดังกล่าว

                ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1436/2556 ระหว่าง นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ขอให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ สธ.0201.032/ว345 ลว. 6 มิ.ย. 2555 โดยบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)

              (นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน ฟ้องว่า กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนไม่ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข
เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 มิ.ย. 2555 (2/157) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่อนุมัติการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขตามหนังสือ ลว.6 พ.ย. 2556 (2/173) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

                ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
กรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 กับพวกรวม ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ดำเนินการออกหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการในสังกัดและสหกรณ์ที่จัดตั้ง ในส่วนราชการ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ถูกหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เกินกว่าอัตราที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ (นัดไต่สวนรวมจำนวน 26 คดี จำนวนผู้ยื่นฟ้องคดีรวมทั้งสิ้น 1,909 คน)

              ณ ห้องพิจารณาคดี 4 , 6 , 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.15 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 502/2558 ระหว่าง บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

        (บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประกาศ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 ลว. 11 พ.ย. 2557 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกำหนดให้แสดงคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็นผลร้ายและเจาะจงให้ต้องแสดงข้อความคำเตือน
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 7 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับ นางอลิกิ ปาสิปูลาริดู สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ...
9 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต...
7 ธ.ค. 2561อ่านต่อ