ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีคดีหมายเลขดำที่ 709/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 2186/2561 ระหว่าง บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ร้องสอด) กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

              (บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ฟ้องว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2560 ลว. 18 ธ.ค. 2560 อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO (บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง)

              สรุปคำพิพากษา/คำสั่ง : ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้น และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอราคาจัดซื้อแต่อย่างใด จึงย่อมมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวจากการมีมติที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ใช้สิทธิฟ้องคดีมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากแต่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ เพราะการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาสูงเกินความจริง ทำให้ผู้เสียภาษีและรัฐเสียหาย ทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและมิให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีการทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่บางกลุ่มทำให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหายผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้ดำเนินการตรวจสอบ พิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า โดยทางนิตินัยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น การที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงเป็นกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบดังกล่าว

                ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1436/2556 ระหว่าง นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ขอให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ สธ.0201.032/ว345 ลว. 6 มิ.ย. 2555 โดยบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)

              (นางเผ่าพันธ์  จิรวิกรานต์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน ฟ้องว่า กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนไม่ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข
เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือ ลว.6 มิ.ย. 2555 (2/157) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่อนุมัติการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขตามหนังสือ ลว.6 พ.ย. 2556 (2/173) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

                ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
กรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 กับพวกรวม ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ดำเนินการออกหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการในสังกัดและสหกรณ์ที่จัดตั้ง ในส่วนราชการ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ถูกหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เกินกว่าอัตราที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ (นัดไต่สวนรวมจำนวน 26 คดี จำนวนผู้ยื่นฟ้องคดีรวมทั้งสิ้น 1,909 คน)

              ณ ห้องพิจารณาคดี 4 , 6 , 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.15 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 502/2558 ระหว่าง บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

        (บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประกาศ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 ลว. 11 พ.ย. 2557 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกำหนดให้แสดงคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็นผลร้ายและเจาะจงให้ต้องแสดงข้อความคำเตือน
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 7 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ